A kölcsönzési szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe, mellyel bárki élhet, aki a Könyvtárhasználati Szabályzatot elfogadja, magára nézve kötelezően elismeri, és ezt a Belépési nyilatkozaton aláírásával igazolja.
A beiratkozás – beiratkozás napjától számított 12 hónapra szólóan – a személyi azonosításra szolgáló okmányok bemutatásával és a szükséges nyomtatványok kitöltésével történik. Az olvasó a beiratkozással egyidejűleg hozzájárul személyi adatainak a rögzítéséhez és annak kezeléséhez a könyvtár által használt Corvina Integrált Könyvtári Rendszerben.

A könyvtárhasználónak és a jótállónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia:

 • név,
 • anyja neve,
 • születési helye és ideje,
 • lakcíme,
 • személyi igazolványának vagy útlevelének száma.

A könyvtár gyűjti az olvasók alábbi adatait is, ezek közlése azonban nem kötelező:

 • foglalkozás,
 • munkahely,
 • tanulók esetében az oktatási intézmény megnevezése,
 • a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében telefonszám és e-mail cím
 • Az adatokat a könyvtár számítógépes rendszerében illetve hagyományos papíralapon is rögzíti.
  Tanulók esetében a beiratkozáshoz szülői, gondviselői jótállási nyilatkozat szükséges, 18 éves korig.
  A könyvtárhasználó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat, valamint az olvasójegy elvesztését köteles bejelenteni a könyvtárnak.
 • Az olvasójegy pótlása térítésköteles. Az olvasójegy másra át nem ruházható. Az EU tagállamok polgárai személyazonosságukat a honosságuk szerinti államban érvényes személyi azonosító okmánnyal igazolják. Használati jogaik a magyar állampolgárokéval megegyeznek.
  Nem EU tagállamok polgárai a személyazonosságukat útlevelükkel igazolják, beiratkozáshoz egy magyar állampolgár jótállása szükséges. Használati jogaik a magyar állampolgárokéval megegyeznek.
  A fenti pontokban említett jogalanyok tekintetében, a felhasználó a használati szabályzat aláírásával feltétlenül hozzájárul ahhoz, hogy a könyvtárhasználatból eredő jogviták rendezésére a hatályos magyar jogot kell alkalmazni, és elfogadja a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát. (1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról.)
  A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik.

Lásd: Könyvtárhasználati szabályzat

Térítési díjak

Vissza