A beiratkozás, regisztrálás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kivánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, új típusú jogosítvány) felmutatásával igazolja saját, alább felsorolt adatait:

  • név ( asszonyoknál születési név is)
  • anyja neve,
  • születési hely és idő,
  • állandó lakhelye: település, utca, házszám, emelet, ajtó
  • lakcímmel nem rendelkezőknek igazolás kell valamely szervezettől, ahová levelei kézbesíthetőek. (pl.: hajléktalanszálló)

A könyvtár gyűjti az olvasók alábbi adatait is, ezek közlése azonban nem kötelező:

  • foglalkozás,
  • munkahely,
  • tanulók esetében az oktatási intézmény megnevezése,
  • a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében telefonszám és e-mail cím

Az olvasó adatait a könyvtár számítógépes rendszerében, illetve hagyományos papíralapon is rögzíti, és személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik.

A könyvtárlátogató kérésére- amennyiben a könyvtár szolgáltatásait a jövőben nem kívánja igénybe venni- adatait töröljük az adatbázisunkból.

A 2001. évi LXII. Tv. hatálya alá tartozó,, a szomszédos államokban élő magyarok a törvény szerint a könyvtár szolgáltatásait a magyar állampolgárokkal megegyező feltételekkel vehetik igénybe. A kedvezményekre való jogosultságot a “Magyar Igazolvány”, illetőleg a “Magyar hozzátartozói igazolvány” igazolja.

Az EU tagállamok polgárai személyazonosságukat a honosságuk szerinti államban érvényes személyi azonosító okmánnyal igazolják. Használati jogaik a magyar állampolgárokéval megegyeznek.

Nem EU tagállamok polgárai a személyazonosságukat útlevelükkel igazolják, beiratkozáshoz egy magyar állampolgár jótállása szükséges. Használati jogaik a magyar állampolgárokéval megegyeznek. A fenti pontokban említett jogalanyok tekintetében, a felhasználó a “belépési nyilatkozat, jótállási nyilatkozat és hozzájárulás személyes adatok kezelésére” nyomtatvány aláírásával feltétlenül hozzájárul ahhoz, hogy a könyvtárhasználatból eredő jogviták rendezésére a hatályos magyar jogot kell alkalmazni, és elfogadja a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát. (1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról.)

A beiratkozáshoz kötött szolgáltatásokért, amelyek a beiratkozás napjától számított 12 hónapra szólóan vehetők igénybe, beiratkozási díjat kell fizetni. Arányosan csökkentett díj ellenében fél évre is be lehet iratkozni. A lejárat után, az olvasójegy érvényesítésekor újra be kell mutatni minden, az első beiratkozáskor szükséges igazolványt és a kedvezményekre jogosító igazolást.

A beiratkozás, regisztráció a könyvtár mindkét szolgáltató helyére érvényes, a szolgáltatások díjai bruttóban értendők.

Lásd: Könyvtárhasználati szabályzat

Térítési díjak

Vissza